Phàm Nhân Tu Tiên VNG for PC

Phàm Nhân Tu Tiên VNG version 1.3.23

by VNG Game Publishing
Updated: 2017-10-24
File name: com.vng.pntt.PC.apk
Version: 1.3.23
Apk file size:
Whats new:
Ưu hóa cấu hình cho phù hợp với các thiết bị Android

Download APK file directly from Google Play >>

Download apk file
Or: Get it on Google Play
Share with friends


Other Versions
2017-10-21
1.3.21 Show info