OU Games VN's apps - daily ratings (descending order)

App Name Category Daily
ratings
Total
ratings
Total
installs
Release
Date
Updated Score Price Requires
Android
Version Content
rating
 2 hình 1 chữ - 2 Hinh 1 Chu - Bắt Chữ - Đoán Hình hinhchữbat2 hìnhbắt chữhình 1 chữpuzzle 153 21,126 100,000+ 2017-07-25 2017-09-14 4.7 Free 4.0.3+ 1.5 1.5 3+
 2 Pics 1 Word - 2 Pics Quiz - Fun Word Guessing picsquizfun2 picspics 1pics 1 wordword 27 2,662 10,000+ 2017-08-01 2017-08-29 4.5 Free 4.0.3+ 1.1 1.1 PEGI 3
 4 Pics 1 Word - What The Word – 4 Pics Quiz picspics 11 wordpics 1 wordword 25 2,051 10,000+ 2017-07-22 2017-08-04 4.5 Free 4.0.3+ 1.1 1.1 All ages
 Hoi Ngu – Hoi Ti – Hỏi Ngu - Siêu Hại Não & Troll hỏingữhỏi ngucâu hỏicâu hỏi hoipuzzle 17 1,795 100,000+ 2017-06-29 2017-09-04 4.5 Free 4.0.3+ 1.2 1.2 PEGI 3
 Hỏi Ngu Chút Chơi - Hại Não hỏingữchơihỏi nguchút chơingu chút chơipuzzle 6 3,775 1,000,000+ 2017-02-21 2017-09-04 4.5 Free 4.0.3+ 1.7 1.7 Everyone
 Đố Vui Hại Não - Max Troll vuihảiđồĐố vuihại nãovui hại nãopuzzle 2 34,608 1,000,000+ 2015-07-10 2017-02-12 4.6 Free 4.0.3+ 1.8 1.8 Everyone
 Bat Chu 2016 - Bat Chu New câucácchữcác câubắt chữcác câu hỏipuzzle 1 10,663 100,000+ 2014-07-07 2016-08-25 4.7 Free 2.3+ 2.7 2.7 Everyone
 Football Quiz Puzzle -New 2016 quizpuzzlefootballpuzzle quizfootball puzzletrivia 1 81 10,000+ 2016-06-15 2016-08-24 4.2 Free 4.0.3+ 1.5 1.5 Everyone
 Logo Quiz - Guess Logo Puzzle logoquizpuzzle 1 124 5,000+ 2014-08-15 2016-08-05 4.4 Free 2.3+ 1.8 1.8 Everyone
 4 Pics 1 Word - Word Quiz pics1 word4 picspics 1 wordword 0 233 10,000+ 2017-03-08 2017-03-08 4.5 Free 4.0.3+ 1.0 1.0 Everyone
 4 Pics 1 Song - Song Quiz picssongpics 14 picspuzzle 0 344 50,000+ 2016-09-23 2016-11-30 4.4 Free 4.0.3+ 1.2 1.2 Everyone
 4 Pics 1 Word Answer - New picsanswer1 wordpics 1pics 1 wordpuzzle 0 102 10,000+ 2016-11-13 2017-03-13 3.9 Free 2.3+ 1.1 1.1 Everyone
 2380 Cau - Dap An Bat Chu 2016 chữquotchu quotpuzzle 0 566 100,000+ 2014-07-15 2016-08-01 4.1 Free 2.3+ 3.1 3.1 Everyone
 2380 Dap An Bat Chu - Hinh Anh cuatướngdụngtưởng củapuzzle 0 298 100,000+ 2014-07-19 2016-06-10 4.1 Free 2.3+ 1.9.0 Everyone
 Guess The Emoji - Emoji Quiz emojiquizhintemoji quizword 0 35 1,000+ 2016-10-25 2016-11-21 4.5 Free 4.0.3+ 1.1 1.1 Everyone
 Bat Chu - Duoi Nhac Bat Chu chữbatbạnbắt chữpuzzle 0 2,084 100,000+ 2014-08-09 2016-10-30 4.4 Free 4.0.3+ 2.9 2.9 Everyone
 Pictoword - 2 Pics 1 Word – Fun Word Guessing Game picspictowordgamepics 11 wordword 0 4 1+ 2017-06-23 2017-06-21 5 Free 4.0.3+ 1.0 1.0 Everyone
 2 hình 1 chữ - 2 Hinh 1 Chu - Bắt Chữ - Tìm Hình 2 0 65 1,000+ 2017-08-31 2017-08-29 4.6 Free 4.0.3+ 1.0 1.0 3+